Khi bạn cần đến máy thở, lúc đó bạn sẽ thấy quý không khí, thiên nhiên mà Thượng đế đã ban cho chúng ta!