SỨ MỆNH

Trong suốt hơn 20 năm lịch sử của mình, nhóm chúng ta đã tập trung làm những việc có ý nghĩa sau:

1/ Thúc đẩy thương mại & đầu tư giữa Việt Nam và các nước.

2/ Thúc đẩy việc cải thiện môi trường kinh doanh.

3/ Góp phần gìn giữ môi trường tự nhiên và xây dựng một xã hội công bằng bác ái.

Chúng ta làm những việc trên với tất cả đam mê và sự chính trực. Chúng ta kỹ lưỡng trong từng chi tiết với mong muốn mang lại kết quả tốt nhất và sự hài lòng của các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư, cộng sự, cộng đồng, ...