MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhân sự cụ thể ở từng vị trí sẽ được đưa bản mô tả công việc khi được tuyển dụng vào Công ty hay khi được giao 1 nhiệm vụ hay đảm nhiệm 1 vị trí cụ thể. Cấp trên trực tiếp hay phòng HC-NS hay người đứng đầu bộ phận sẽ trực tiếp trao đổi hướng dẫn.