CHIẾN LƯỢC và MỤC TIÊU MUA / BÁN

Việc xác lập chiến lược và mục tiêu mua / bán, trên cơ sở biết mình cần gì và muốn gì, đóng vai trò then chốt và là nền tảng cho khách hàng giúp thiết lập tiêu chí lựa chọn đối tượng, tập trung nguồn lực khi triển khai thực hiện mua/bán cho các mốc trung/dài hạn.

 

Đội ngũ chuyên gia của SAOKHUE Group sẽ hỗ trợ tư vấn khách hàng xây dựng chiến lược và xác định mục tiêu mua/bán phù hợp nhu cầu, năng lực và tiềm lực của mình.

 

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, các doanh nghiệp Việt Nam thường xem nhẹ việc xây dựng chiến lược và mục tiêu mua / bán, có xu hướng tập trung xử lý ngắn hạn, làm giảm đi rất nhiều các cơ hội tiếp cận và thực hiện hữu hiệu thương vụ.